Γενικές Πληροφορίες

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική Οργάνωση (Ομοσπονδία) με την επωνυμία «Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος» και έδρα την Αθήνα, ιδρύθηκε το έτος 1978 και αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της, με την υπ.αρ.2797/1978 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η κύρια δραστηριότητα της ΟΒΕ είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Οι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

 • Η καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των εμπόρων υγρών καυσίμων μέσω πρατηρίου.
 • Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
 • Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών.
 • Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών.
 • Η καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.
Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η Ομοσπονδία:
 • Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, εσωτερικού ή εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα επτά τομεακά και δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 - 2020 το οποίο εγκρίθηκε με την C (2014) 10162 final της 18/12/2014 Απόφασης της ΕΕ.

Η παρούσα 6η αναθεώρηση του ΕΠΑνΕΚ περιλαμβάνει την κατανομή πρόσθετων πόρων από το REΑCT-EU για το έτος 2021, ύψους 1,6 δις ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής. Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών της δημοσιονομικής πολιτικής λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας COVID-19.

Η Αναθεώρηση εγκρίθηκε στις 14/06/2021 με την υπ' αριθμ. C (2021) 4441/14-6-21 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΕΠΑνΕΚ εξακολουθεί να καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 8,03 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (6,58 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής). Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ εξακολουθεί να είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων.

Το μοντέλο αυτό αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας όπως τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές.

Μέσω του ΕΠΑνΕΚ και σε συνέργεια με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα υλοποιείται η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση/ανάπτυξη των υφιστάμενων ή/και νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Χώρας και των Περιφερειών της.

Το ΕΠΑνΕΚ δομείται στους παρακάτω βασικούς Άξονες Προτεραιότητας:

 • «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» συνολικού προϋπολογισμού 4.170 εκ. ευρώ
 • «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» συνολικού προϋπολογισμού 678,84 εκ. ευρώ
 • «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» συνολικού προϋπολογισμού 1.438,60 εκ. ευρώ
 • «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» συνολικού προϋπολογισμού 114,48 εκ. ευρώ
 • «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» συνολικού προϋπολογισμού 21,05 εκ. ευρώ
 • «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19» συνολικού προϋπολογισμού 1.607,88 εκ. ευρώ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Η Πράξη αφορά την υλοποίηση δράσεων θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης για εργαζομένους σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (Ο.Β.Ε.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» με κωδικό MIS 5035129.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Στόχος της Πράξης είναι η επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τις 13 Περιφέρειες της χώρας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ωφελούμενοι του έργου είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα γενικά, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συγκροτήσει Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων η οποία θα μοριοδοτήσει και θα εγκρίνει την τελική λίστα των 1.280 εργαζόμενων.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ μικτά, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει και στη διαδικασία πιστοποίησης. Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα υλοποιηθούν δύο (2) προγράμματα κατάρτισης τα οποία σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, καθένα εκ των οποίων θα έχει διάρκεια 80 ώρες, είναι:

Προσφερόμενα Προγράμματα Κατάρτισης :

 1. Στέλεχος Πωλητής Λιανικής
 2. Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Διακίνησης Καυσίμων

Οι ωφελούμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω εκπαιδευτικά και επαγγελματικά κριτήρια:

 1. Στέλεχος Πωλητής Λιανικής: απαιτείται ο υποψήφιος να προσκομίσει αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου κ.λπ.. Σε περίπτωση τίτλων εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφαλούς διακίνησης καυσίμων: απαιτείται ο υποψήφιος να καλύπτει ένα από τα παρακάτω:
  • Απόφοιτος ΠΕ
  • Απολυτήριο Λυκείου όλων των Τύπων και Εκπαίδευση σε ΙΕΚ (μονοετής ή διετής) σε συναφή αντικείμενα (π.χ. Τεχνικός Ελέγχου ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης, Τεχνικός Ελέγχου Υλικών) και εξάμηνη πρακτική εξάσκηση
  • Απολυτήριο Λυκείου όλων των Τύπων και 1 έτος κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Απολυτήριο Γυμνασίου όλων των Τύπων και 2ετή κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Απολυτήριο Δημοτικού και 3,5 έτη κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Χωρίς πτυχίο: απαιτείται 4 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης (face to face) διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη.

Το σύνολο των καταρτιζομένων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης στο οποίο συμμετείχαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των καταρτιζόμενων κατά την πρώτη εξέταση. Τις ενέργειες Πιστοποίησης του Έργου θα διενεργήσουν συνεργαζόμενοι Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο. Οι πιστοποιήσεις που οδηγεί αντίστοιχα το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της Πράξης είναι:

Τίτλος Προγράμματος Σχήμα Πιστοποίησης:
Στέλεχος Πωλητής Λιανικής Στέλεχος Λιανικής Πώλησης
Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Διακίνησης Καυσίμων Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Διακίνησης Καυσίμων

Η διενέργεια των εξετάσεων και επανεξετάσεων πιστοποίησης των καταρτισθέντων δύναται να πραγματοποιηθεί είτε διά ζώσης (συμβατικός τρόπος) είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης (teleproctoring), το οποίο θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ.

Διευκρινίζεται ότι λόγω των πρόσφατων συνθηκών και σύμφωνα με την με ΑΠ 79732/27-7-2020 εγκύκλιο με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ), για την κατάρτιση: «συνιστάται ιδίως η εξ’ αποστάσεως υλοποίηση σε ειδικές περιστάσεις που απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση, λόγου χάρη, η υγειονομική κρίση του Covid-19, κατεξοχήν και για τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ προγράμματα ΣΕΚ (βλέπε πχ. τα “Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κρίσης της νόσου COVID-19 στην εκπαίδευση και την κατάρτιση” - Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- 26/6/2020).»

Όροι υλοποίησης:

 • Η ημερήσια διάρκεια της συμβατικής κατάρτισης / σύγχρονης τηλεκατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες.
 • Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 22:00. Δεν επιτρέπεται κατάρτιση (δια ζώσης ή/και σύγχρονη) κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
 • Η κατάρτιση διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων.
 • Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος, ήτοι 8 ώρες. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο, ήτοι 16 ώρες. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στην περίπτωση που ωφελούμενος καταρτιζόμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος και δεν του χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Θα διανεμηθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, που θα υποστηρίζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία σε κάθε θεματικό αντικείμενο κατάρτισης.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση από 11/10/2021 έως 11/12/2021 (ώρα 23:59:59)