22 Δεκεμβρίου 2021

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 1/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Βάσει του από 21/12/2021 πρακτικού συνεδριάσεως της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» MIS 5035129 και έπειτα από τη συλλογή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας όπου διαπιστώθηκε ανακρίβεια σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία των υποψηφίων, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινών Πινάκων (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριπτέων Υποψήφιων Ωφελούμενων. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησής τους ανά περιφέρεια με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση (άρθρο 3 Κατανομή Ωφελούμενων της Πράξης).
11 Νοεμβρίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» MIS 5035129. Υποβολή αιτήσεων έως το Σάββατο 11/12/2021 και ώρα 23:59:59
19 Οκτωβρίου 2021

Διευκρίνιση για το Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης

Σημαντική Διευκρίνιση για το Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης: Οι εργαζόμενοι πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης μπορούν να υποβάλουν: α) βεβαίωση εργασίας – απασχόλησης που […]