Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 2/2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Δ’ Πρόσκληση