Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 1/2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Γ’ Πρόσκληση