Ανάρτηση οριστικών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων της υπ’ αριθμ. 1/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης», MIS 5035129. – Β’ Πρόσκληση